shuzenji-3.jpg

November 29th, 2007. Shuzenji. Taken by R-G. M.