Shizuoka Sake Tasting: Sanwa Brewery-Garyubai Kaibin Jyuuri Ni Kaoru Junmai Daiginjo

Shizuoka Sake Tasting: Sanwa Brewery-Garyubai Kaibin Jyuuri Ni Kaoru Junmai Daiginjo Garyubai Kaibin Jyuuri Ni Kaoru: Sanwa Brewery in Shimizu Ku, Shizuoka City is a bit of a maverick in Shizuoka Prefecture as they are the only one brewery in Shizuoka Prefecture not using the Shizuoka yeast. Moreover they do not participate to sake competitions … Continue reading Shizuoka Sake Tasting: Sanwa Brewery-Garyubai Kaibin Jyuuri Ni Kaoru Junmai Daiginjo